Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Bruiloften bij Anouk

Versie december 2023

Website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bruiloften bij Anouk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bruiloften bij Anouk.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bruiloften bij Anouk te mogen claimen of te veronderstellen.

Bruiloften bij Anouk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Bruiloften bij Anouk onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bruiloften bij Anouk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Bruiloften bij Anouk op deze pagina.

Definities

Bruiloften bij Anouk: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Anouk van den Heuvel, handelend onder de naam “Bruiloften bij Anouk”, gevestigd te Culemborg en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 88288765.

Opdrachtgever: de wederpartij van Bruiloften bij Anouk, dit is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Bruiloften bij Anouk heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft en/of evenement (zowel consumenten als bedrijven), of in wiens naam Bruiloften bij Anouk een bruiloft of jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Naar een jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest wordt hierna gerefereerd als “evenement”.

Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening.

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook het volgende verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bruiloften bij Anouk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bruiloften bij Anouk niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bruiloften bij Anouk alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften of evenementen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Bruiloften bij Anouk.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan verschrijvingen of drukfouten in deze offerte.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk (per email) een aanbod van Bruiloften bij Anouk aanvaardt door de offerte te ondertekenen.

2.3. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee weken vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij anders is overeengekomen.

2.4. Bruiloften bij Anouk maakt gebruik van de kleine ondernemingsregeling. Hierdoor berekent Bruiloften bij Anouk geen BTW over haar diensten. Prijzen zijn altijd inclusief heffingen.

2.5. Een offerte, bestaande uit verschillende diensten, verplicht Bruiloften bij Anouk niet tot het verrichten van enkel een gedeelte van de diensten tegen de voor die dienst vermelde prijs.

2.6. Aanbiedingen en offertes gelden enkel voor de desbetreffende opdracht en datum of periode, en niet voor opdrachten in de toekomst.

2.7. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bruiloften bij Anouk is officieel wanneer Bruiloften bij Anouk de ondertekende offerte ontvangt van de opdrachtgever.

2.8. Indien Bruiloften bij Anouk op verzoek van de Opdrachtgever met het opstellen of aanpassen van een offerte is begonnen, maar tussen de partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is de Opdrachtgever verplicht de gemaakte kosten te vergoeden. Dit zijn kosten voor o.a. bezoeken aan en gesprekken op locatie en reis- en parkeerkosten.

2.9. Bruiloften bij Anouk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht. Onder overmacht worden onder andere verstaan: terrorisme, een dag of dagen van nationale rouw, mobilisatie, oorlog, molest, overheidsmaatregelen en overheidsbesluiten, werkstaking van toeleveranciers, natuurrampen, epidemieën of pandemieën (zoals corona), sterfgeval binnen de familie of vriendenkring, ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid. Bruiloften bij Anouk is verplicht de gevolgen hiervan te beperken door de nodige maatregelen te nemen.

2.10. Bij onvoorziene omstandigheden waarbij Bruiloften bij Anouk de opdracht niet (meer) kan uitvoeren, zal Bruiloften bij Anouk zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner of een gelijkwaardige oplossing. Dit dient overeengekomen te worden tussen de opdrachtgever en Bruiloften bij Anouk.

2.11. Diensten en goederen die geleverd worden door toeleveranciers zijn niet inbegrepen in de prijzen vermeld op de offerte van Bruiloften bij Anouk. Bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

2.12. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Bruiloften bij Anouk lopen automatisch af op de dag nadat de bruiloft of het evenement heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Pas na ontvangst van de getekende offerte en ontvangst van 50% van de totaalprijs die overeengekomen is in de offerte en betaald binnen de daarvoor gestelde betaaltermijn, is Bruiloften bij Anouk verplicht de overeenkomst na te komen en de opdracht uit te voeren.

3.2. Opdrachtgever dient alle gegevens die Bruiloften bij Anouk nodig heeft om de opdracht uit te voeren, correct en op tijd aan te leveren aan Bruiloften bij Anouk. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig informeren van Bruiloften bij Anouk over feiten, veranderingen en omstandigheden die in verband met volledige en juiste uitvoering van de opdracht, van belang kunnen zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de aangeleverde informatie en gegevens. Bruiloften bij Anouk is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door de Opdrachtgever.

3.3. Bruiloften bij Anouk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner en/of evenementplanner uitvoeren.

3.4. Voor zover dit nodig is voor goede uitvoering van de opdracht, heeft Bruiloften bij Anouk het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De Opdrachtgever dient hiervoor de kosten te dragen. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.5. Indien de Opdrachtgever zelf producten of diensten van derden contracteert, dan dienen alle afspraken met deze leveranciers uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Opdrachtgever contracteert producten of diensten van derden pas na overleg met Bruiloften bij Anouk.

3.6. Op de dag van de bruiloft dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een gezonde maaltijd(en) voor Bruiloften bij Anouk en de eventueel door haar ingeschakelde derden (zoals een assistent). Wanneer de trouw- of feestlocatie op meer dan twee uur rijden van Culemborg is gelegen, dan zal in afstemming met de Opdrachtgever een hotelovernachting voor Bruiloften bij Anouk in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

3.7. Opdrachtgever geeft toestemming aan Bruiloften bij Anouk voor het gebruiken van al het beeldmateriaal (foto’s en video’s) gemaakt ter voorbereiding van de bruiloft of evenement en tijdens de bruiloft of het evenement. Deze foto’s mogen door Bruiloften bij Anouk gebruikt worden ten behoeve van het portfolio van Bruiloften bij Anouk en op de website en social media van Bruiloften bij Anouk ter promotiedoeleinden. Opdrachtgever kan Bruiloften bij Anouk in overleg verzoeken om bepaalde foto’s niet te gebruiken.

3.8. Eventuele decoratieve en stylingsmaterialen die Bruiloften bij Anouk ter beschikking stelt blijven eigendom van Bruiloften bij Anouk. In het geval dat deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan Bruiloften bij Anouk worden geretourneerd, zal de Opdrachtgever de kosten van dit product vergoeden.

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor volledige en goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten diensten, taken en uren aan te vullen of te wijzigen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

4.2. Wanneer wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële gevolgen hebben, zal Bruiloften bij Anouk de Opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

4.3. Wanneer meerkosten na wijzigingen of aanvullingen op de offerte het gevolg zijn van omstandigheden die aan Bruiloften bij Anouk kunnen worden toegerekend, zal Bruiloften bij Anouk geen meerkosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

4.4. Bruiloften bij Anouk behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen die wettelijk zijn opgelegd en plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, door te berekenen aan de Opdrachtgever. Bruiloften bij Anouk zal de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk over inlichten.

Artikel 5 Betaling

5.1. Bij de organisatie van een bruiloft of evenement wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst en 50% 14 dagen voor de bruiloft. Dit bedrag dient steeds te worden betaald binnen de daarvoor gestelde maximale termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Bruiloften bij Anouk anders is overeengekomen.

5.2. De door Bruiloften bij Anouk gemaakte reiskosten van en naar het bruidspaar, derden (indien afstemming elders vereist is), locaties (voor eventuele bezoeken aan mogelijke locaties voor de bruiloft of het evenement) en op de dag van de bruiloft of het evenement, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de derde factuur. Bruiloften bij Anouk brengt €0,20 per gereden kilometer in rekening. Ook hierbij behorende parkeerkosten zullen nagefactureerd worden.

5.3. De dag na de bruiloft ontvangt Opdrachtgever een derde factuur op basis van nacalculatie, voor nog niet eerder gefactureerde kosten, eventuele wijzigingen in de overeenkomst en zoals genoemd in 5.2.

5.4. Wanneer een bruiloft door Opdrachtgever wordt verplaatst naar het volgende kalenderjaar of buiten de afgesproken periode, dient dit in overleg met Bruiloften bij Anouk te gaan. Voor verplaatsing naar een opeenvolgend kalenderjaar worden extra kosten in rekening gebracht voor meerwerk.

5.5. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaald, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Bruiloften bij Anouk gerechtigd om schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en is zij bevoegd de wettelijke rente in rekening te brengen, berekend vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 6 Klachten

6.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever maximaal 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Bruiloften bij Anouk. De ingebrekestelling dient zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschreven te worden zodat Bruiloften bij Anouk in staat is hierop te reageren.

6.2. Indien de klacht gegrond is, zal Bruiloften bij Anouk de werkzaamheden indien gewenst alsnog verrichten of aanpassen zoals overeengekomen.

6.3. Wanneer het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is volgens Bruiloften bij Anouk, is Bruiloften bij Anouk enkel aansprakelijk voor zover beschreven staat in Artikel 8 Aansprakelijkheid.

Artikel 7 Opschorting, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

7.1. Bruiloften bij Anouk heeft het recht de overeenkomst te beëindigen of ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te worden naar de Opdrachtgever wanneer de inhoud van de overeenkomst naar oordeel van Bruiloften bij Anouk schadelijk is voor de belangen van de onderneming en wanneer de veiligheid van Bruiloften bij Anouk of andere betrokkenen naar oordeel van Bruiloften bij Anouk onvoldoende wordt gewaarborgd.

7.2. Opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen of te annuleren, hiervoor worden wel annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken na het afsluiten van de overeenkomst bedragen de annuleringskosten 10% van de totaalprijs, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt. Bij annulering langer dan acht weken voorafgaand aan de bruiloft of het evenement bedragen de annuleringskosten 70% van de totaalprijs. Bij annulering vanaf acht weken of korter voorafgaand aan de bruiloft of het evenement, bedragen de annuleringskosten 90% van de totaalprijs.

7.3. Indien de overeenkomst vanuit Bruiloften bij Anouk wordt ontbonden of beëindigd, zijn de vorderingen van Bruiloften bij Anouk op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

7.4. Het bruidspaar is verplicht om een bruiloft verzekering af te sluiten en een bewijs hiervan schriftelijk aan te leveren aan Bruiloften bij Anouk, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Bruiloften bij Anouk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren. Indien een fout wordt gemaakt als gevolg van onvolledige of onjuiste informatieverstrekking van de Opdrachtgever aan Bruiloften bij Anouk, is Bruiloften bij Anouk voor de gevolgschade daarvan niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Bruiloften bij Anouk door onzorgvuldig handelen, is Bruiloften bij Anouk slechts voor directe schade aansprakelijk en maximaal tot €1000. Bruiloften bij Anouk is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

8.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Bruiloften bij Anouk in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Bruiloften bij Anouk toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.3. Bruiloften bij Anouk is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder vallen onder andere: schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Bruiloften bij Anouk gegeven vrijblijvende adviezen wanneer dit geen onderdeel uitmaakt van de schriftelijke Overeenkomst.

8.4. Bruiloften bij Anouk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van handelen of nalaten van de door Opdrachtgever of Bruiloften bij Anouk ingeschakelde (toe)leveranciers of derden.

8.5. Bruiloften bij Anouk is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer uitgevoerd wordt door Bruiloften bij Anouk, Opdrachtgever, toeleverancier of derden.

Artikel 9 Vrijwaring

9.1. Opdrachtgever vrijwaart Bruiloften bij Anouk voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bruiloften bij Anouk incorrecte of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband heeft met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen of is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van Bruiloften bij Anouk en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.2. Opdrachtgever vrijwaart Bruiloften bij Anouk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens en materialen die door Opdrachtgever zijn verstrekt.

9.3. Indien Opdrachtgever aan Bruiloften bij Anouk software, elektronische bestanden, etc. verstuurd, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Bruiloften bij Anouk niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

10.2. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Bruiloften bij Anouk op de hoogte gesteld van de overmacht, mits Bruiloften bij Anouk over de contactgegevens van Opdrachtgever beschikt.

10.3. Indien Bruiloften bij Anouk op het moment dat de overmacht intreedt, al gedeeltelijk verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, zal Bruiloften bij Anouk dit nagekomen deel te declareren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

10.4. Bruiloften bij Anouk kan tijdens de duur van de overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hierbij een verplichting ontstaat tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5. In geval van overmacht zal Bruiloften bij Anouk haar best doen en inspanning leveren om Opdrachtgever te voorzien in een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij mondeling of schriftelijk is medegedeeld of als dit aannemelijk is uit de aard van de informatie.

11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1. Bruiloften bij Anouk behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten die gebruikt of ontwikkeld zijn tijdens/voor uitvoering van de overeenkomst en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten heeft of geldend kan maken.

12.2. Het is de Opdrachtgever verboden om producten en tools van Bruiloften bij Anouk te vereenvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hieronder vallen onder andere: werkwijzen, adviezen, contracten, draaiboeken, formats.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Geschillen tussen de Opdrachtgever en Bruiloften bij Anouk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Bruiloften bij Anouk.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1. Op elke rechtsverhouding tussen Bruiloften bij Anouk en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

bruiloftenbijanouk.nl